Úvodní strana - CYBER SECURITY
z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Gordic spol. s.r.o. se sídlem Erbenova 4, Jihlava (dále jen: Gordic) přijala v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR) a také zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, toto prohlášení.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Gordic zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, přesně specifikované a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Gordic řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle GDPR. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními a vnitřními předpisy společnosti Gordic. V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti ochrany osobních údajů se mohou subjekty údajů obrátit na Gordic prostřednictví kontaktních údajů uvedených přímo na webových stránkách Gordic.

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost GORDIC zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu ke každému zpracování. Zpracovávány jsou identifikační údaje, např. jméno, příjmení, titul, IČO a kontaktní údaje, např. telefonní číslo, emailová adresa. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost Gordic poskytuje zákazníkům široké množství produktů, ve kterých může docházet ke zpracování osobních údajů. Zároveň Gordic provozuje několik webů, na kterých se nacházejí webové formuláře, v nichž se zpracovávají osobní údaje. A současně Gordic ve svých interních systémech zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, partnerů, distributorů a dalších subjektů údajů. Pro zpřesnění vymezení účelu zpracování osobních údajů společností Gordic slouží následující přehled. GORDIC spol. s r.o. • Erbenova 4, 586 01 Jihlava, Česká republika • www.gordic.cz • gordic@gordic.cz IČ: 47903783 • DIČ: CZ47903783 • Zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY POMOCÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI GORDIC

V tomto případě není společnost Gordic ani v roli správce ani v roli zpracovatele osobních údajů. Gordic je pouze poskytovatelem informačních systémů, které zároveň vyvíjí. Tyto systémy se z hlediska uživatelského přístupu a zabezpečení dělí na desktopové aplikace a webové aplikace. V případě desktopových aplikací se veškerá zpracovaná data, včetně osobních údajů, ukládají přímo na zařízení vlastněné organizací, která si daný systém zakoupila. Tato organizace pak nese plnou odpovědnost za proces zpracování a ochrany osobních údajů. V případě webových aplikací společnosti Gordic panuje odlišná situace. Veškeré webové aplikace společnosti Gordic jsou hostovány na cloudové platformě Microsoft Azure. Jejich ochranu tak zajišťuje společnost Microsoft, která má zároveň se společností Gordic uzavřenou smlouvu o zpracování a ochraně dat. Společnost Gordic nenese odpovědnost za jakákoliv data, která její zákazníci, obchodní partneři či další subjekty do webových aplikaci nahráli.

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY POMOCÍ WEBŮ A WEBOVÝCH APLIKACÍ

Společnost Gordic provozuje několik webů, na nichž se nacházejí webové formuláře, do kterých se zaznamenávají osobní údaje. Tyto osobní údaje zpracovává společnost Gordic na základě souhlasu, který uděluje subjekt údajů vždy před odesláním formuláře. Subjekt potvrzuje, že se seznámil s “Prohlášením o zásadách zpracování osobních údajů”, a že si je vědom, že veškeré uvedené osobní údaje může společnost Gordic využít pro své marketingové a obchodní aktivity. V tomto případě je společnost Gordic správcem osobních údajů. Zároveň se na webech společnosti Gordic nacházejí HTTP/S cookies. Uživatel ovšem disponuje možností cookies odmítnout a prohlížet si webových obsah bez toho, aniž by se o něm zaznamenávala jakákoliv data. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktních údajů společnosti Gordic uvedených na konci tohoto dokumentu.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zefektivnění vývojové, obchodní a marketingové činnosti využívá společnost Gordic sdílení některých osobních údajů s dalšími stranami. Údaje poskytnuté třetím stranám nevedou k jejich využití pro jiný než výše zmíněný účel. Osobní údaje nejsou společností Gordic předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci. Společnost Gordic sdílí osobní údaje s těmito stranami:

 

PROVOZOVATELÉ A ADMINISTRÁTOŘI CLOUDOVÝCH ÚLOŽIŠŤ

Jedná se zejména o zaměstnance společnosti Microsoft, kteří mohou přistupovat v rámci administrace a provozu ke datům uložených v cloudu. Zaměstnanci společnosti Microsoft jsou vázáni mlčenlivostí a interními právními předpisy společnosti.

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A ORGÁNY STÁTNÍ MOCI

V případě zákonného důvodu je Gordic povinen sdílet zpracovávané osobní údaje s institucemi veřejné správy a orgány státní moci.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A JEJICH PLNĚNÍ

V souladu s požadavky GDPR má subjekt údajů právo uplatnit vůči svým osobním údajům níže uvedená práva. Dovolujeme si upozornit, že za účelem jejich realizace, bude ověřena totožnost žadatele.

  • Právo na přístup a opravu • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo být vyňat z automatizovaného rozhodování

 

Pro plnění těchto práv se může subjekt údajů obrátit společnost Gordic mailem na adrese gordic@gordic.cz nebo telefonicky na čísle +420 567 309 136, případně na dalších kontaktech uvedených v příslušné sekci na webu společnosti Gordic. Poskytnout osobní údaje společnosti Gordic není Vaším zákonným požadavkem, ale neposkytnutí údajů Vám neumožní využívání aplikací a služeb Gordicu.